Tuesday, August 12

வெளுத்துக் கட்டு

கேளப்பா ஊர்ப்போடி, உலக நாதா
கிட்டவந்து நான் கூறும் ரகசியத்தை
ஆளப்பா ஊரை அழகாக உன்னை
ஆரப்பா அதிகாரம் செய்தல் கூடும்!
ஏழைபர தேசி, உள்ள எழிய சாதி
எல்லோரும் உமக்கு மரியாதை செய்வார்!
தாளக்கட் டாட்டங்கள் போட்டு, நல்ல
தமிழ் பேசத் தெரிந்தவன் நீ! தலை சாயாதே!

"எங்கையடா வண்ணானைக் காணவில்லை?"
என்றே நீர் இரைகின்ற வார்த்தை கேட்டால்
சங்கை செய்வான் கம்மாஞ்சி சால்வை தூக்கி
"சவமெடுக்க வேணு"மென்பாய்! "போடியாரே
எங்கடனைத் தாரு"மென்பான் வண்ணான் நின்று
"எதிர்த்தோடா பேசுகிறாய் கையை நீட்டி
உங்கள் ஊர் இல்லையிது கவனம்" என்பாய்!
"ஓம்" என்று வணங்கிடுவான் வண்ணான் சென்று!

அம்பட்டன், கடமைகளைச் செய்ய, ஏதும்
அசமந்தம் நேர்ந்தாலும் - அலறித் துள்ளி
"அம்பட்ட பயலே உன் அலுவல் என்ன?
அடித்தேனோ பல்லுடையும்" என்பாய் நீயோ!
தம்பட்டம் கொட்டுபவன் தரித்தால் என்ன,
"தடிப்பயலே பறைப்பயலே தவிலைத் தட்டு
தும்புக்கட் டடிதருவேன்" என்பாய், கேட்டு
துடிதுடித்தே பறையடிப்பான் தொம்தொம் தொம்தொம்!

சாவீடு கலியாண வீடு கோயில்
சபை சந்தி, நீ அல்லால் சரிப்படாதே!
காவோடு போகின்ற கடையன் கூடக்
கண்டுன்னை அஞ்சுகின்றான் என்றால், உன்றன்
நாவோடு குடியிருக்கும் நளின வார்த்தை
நாலைந்தே காரணமாம்! நன்றே, நெஞ்சில்
நோவோடு பறைவண்ணான், போனால் உன்னை
நொட்டிவிட முடியாதோ! போடி யாரே!

கன்னத்துக் கொண்டையினை வெட்டினாலும்
கடுக்கனையும் காதைவிட்டுக் கழற்றினாலும்
இன்னும் இவை போன்ற சில பழைய கொள்கை
எவைஎவையோ ஒழித்தாலும், நமது சாதி
முன்னாளில் கடைப்பிடித்த கொள்கை யாவும்
முழுதாக அழியாமல் காத்து நிற்கும்
என்னருமை ஊர்ப்போடி யாரே, உம்மை
எதிர்காலம்! பகைதீர்க்க எழுந்த தப்பா!

உழைப்பவர்தம் உலகமிது போடியாரே
உம்போல உட்கார்ந்து ஊரை மேய்க்கும்
பிழைப்புடையார் பெரியாராய் வாழ நாங்கள்
பேசுதற்கும் உரிமையற்ற புழுக்கையாமோ
புழுக்களல்லர்! தொழிலாளர்! கவனம்... நாளை
புரட்சித்தீ! உம்வாயைப் பொசுக்கித்தின்னும்
இழக்காரம் பேசாதே எதிர்காலத்தை
எதிர்க்க உம்மால் இயலாதே! என்பான் போல!

ஊதுகிறான் பறைகுழலை அதனை! ஓம் ஓம்!
உண்மையெனத் தவிலடிப்பான் ஒருவன்! சாவில்
வாது செய்த வண்ணானோ கல்லில்... மோதி
வஞ்சினத்தைத் தீர்க்க அதோ பயிற்சி செய்வான்!
ஆதலினால் ஊர்ப்போடி! உலக நாதா
அவமானம் ஏதேனும் ஒருநாள் நேரும்
வேதனையும் சோதனையும் விளையக் கூடும்
விடாதேயுன், வீரத்தை வெளுத்துக் கட்டு!

பாடும் மீன் 2ம் இதழ்

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home