Friday, January 22

தயவு செய்து சிரியாதே

தளிருடலை நெளியாதே
தயவுசெய்து சிரியாதே
மேலாடை
கிழியுமெனின் எறிவாய், என்
ஹிருதயமும் அதுபோலா..?
நிமிராதே!
விழிகணையின் விசையினில் விண்
வெளியிலெனை எறியாதே!

மறுகாலும்..
தளிருடலை நெளியாதே
தயவு செய்து சிரியாதே!
உபகாரம்?


விரல் நுனிகள் சுவையாதே!
வெகுளி யெனக் குழையாதே!
புயலூடோர்
சிறுபடகை நுழையாதே!
சுழியில் விழ நகையாதே!
சுனையூறல்
பருகஎனை அழையாதே!
பகடிகளும் மொழியாதே!
விதியோடும்
பொருதஎனைப் பணியா தே!
பொறு... உயிரைத் திருகாதே!
உபகாரம்!

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home